HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: OBN oromiyaa

Qophii Addaa Obbo Lammaa fi Dargaggoota Oromoo

83 ratings | 23020 views
qophii addaa
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (51)
sharoo kelbessa (4 months ago)
bayyee namatti tolaa
Nufii.jiradhuu
Mabrat Mengistu (4 months ago)
Uuuuuufuuuuuuf obbo lamma akkam sin jedhu lata ?-👍🌷❤
Mame. Madda Walabuu (4 months ago)
anii galee na gahee jiruun biya awropa tuni. lamma lafa naf kena male ok
Zara Mod (5 months ago)
RABBIN SI FANA HA TAU
Tareka Hibri (5 months ago)
Maaloo irraa bu'aa warri Lammaa irratti kaatan utuu innimtuu hin jiraanee Waaqaa gaditti kana caalmaa dhuma silaa oromoon koo
Sanaytbalaxa Yit (5 months ago)
Obbo lammaa magarasa jabsdhuuuu
Nuuf jiraadhaa 💕❤👌
Rashad Umer (18 days ago)
Sabontuu wallaggaa oromoo Nekemte atii warreedhaa abboo
Maal Malli (8 months ago)
👌❤💚❤👌💪👂👂👂👂👂❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚❤❤❤❤❤❤❤💪💪💪💪💪💪💪Jirradhu👍👍👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖💖✌✌✌✌✌💝💝💝💝💝 saba ko tanaanle buluu nugayaa oromoon onne hinqabu jedhaa turan rabbin sihagargaaru
ARSILARSALA ARSIL (2 months ago)
nuf jiradhu❤🌷❤
awal abdi (8 months ago)
dubbiin lammaa odoo hujiitti hiikamee baayyee gaarii dha
giduukana esaa demee obbo Lammaa Magarsaa?
Sanaytbalaxa Yit (5 months ago)
Baayee siijadha
Sanaytbalaxa Yit (5 months ago)
Obbo lmamaa magasa jabadhuuuuu
Kanzi Taju (1 year ago)
lamma yaasiyaasakee
Zeny Sabala (1 year ago)
Lammaan oromoo wallaga oro guduuruudhaa
eyee akkas 😂😂😂
Bontu 123 (1 year ago)
Jabadhuu Obboo Lammaa Magarsaa.Ummaanio Abdii si irraa Qabna.
dubbii kan yoo hojjitii hikkitee ta'e atii dhugumaa nama oromodhaa quqamuu jechuu dhaa kaa
merge Lejisa (1 year ago)
Naamonihuddu Dubbikeeammanaahinjiruu jabaadhu hojittihikki🌏🌏🌏
Abdurrahmaan Saalah (1 year ago)
uuuuufffff hin kijiba wanni kun afaan mi'eeffatee ummata sobuuf deema yoo dhugaa taate hojiin agarsiisi yeroo dhiyotti. maaf dhoksita balleessa wayyaane namni du'e hin jiru jettaa nama meqatu dhume harargee bahaatti. shiftan ati jettu alabaa wayyaanee qabatee bobba'aa jira ber. alabama isin itti ofiin ibsitan qabateeti kan oromiyaa werara jiru.alabaa shiftaa biyya keenya keessaa baasaakaa erga akkas ta'e. Shiftaa ykn wayyaanee wajjiinis hin hojjatinaa of danda'aa ummata wajji deemaa. yoo akkas ta'e isin deeggarra. yoo kijibaan dachii hin balleessin.
sabontu oromoo (1 year ago)
Dhugaa dubbachuu osoo jettu oromo lafaa irraa dhumtee opdoo yoo dadhabaadaan ummaattaa jalaa goraa jiduu demtaani ummaatta hin ficissisinaa dongongooraa qubee naa hofalchaa galatoomaa wash ds irraa
sabontu oromoo (1 year ago)
Uummaataa kiyyaa hin kijjibbaa dhissaa mee abbay Xayee barreessee itti kenne tortotaa namatichaa gadhee kanaa hin dhageettin osoo inni akkanaa jedhaa garuu kaani amma mana nannoo finnffinnee manaa jirtootaa irraa manaa diqaa jiruu dangaa biyyaati ummaani dhibbotaani dhuumaa jiruuu maa kijibdaa obbo lammaa rabbitti hin sobina sobin haraama rabbitti yoo dadhaabadee ummaataa jalaa goraa nuu maal galanaa ummaatatti hin xapattinaa opdo tiger wol maqalee hin galtaani sabumaa kessantuu issinti hin
futoo FATO GARE (1 year ago)
sakkarama kijibba dhignii ilaman oromao SII hanyatu
Fatra Idiris (1 year ago)
Uuuuuffff yoomuumaa kijiba waayaneen siitti qiicche umaatatii afuufuu irra bilsoomtaa
siifan oromoo (1 year ago)
gabrummaan ni kufti bilisummaan oromoof ni dhufti oromian harmeen keenya ni walaboomti tigireen oromia keesssaa ni galti ❤💚❤👌
Oroomiyaa Biyyaa Koo (1 year ago)
abjuun keenna waan nilisummaa jechuu hedaa se ee osoo eeguu abjuu birrii jedhaa waanii inni hasaawuu mataa milaa hin qabuu
Oroomiyaa Biyyaa Koo (1 year ago)
waan gaafii natti ta ee eegaa sabboonumaa qabachuun dirqaama taa ee sobboontootaa ilmaan oromoo maalif saxiiltuuree wayyanneettii sila sobboontootaa dhabaamsiisuuf basaastuu qopheesitanii hidhatti guraa jirtuu akkamitti isin amanee isiin wajjin hojjataaree
Rahma Hasan Balee (1 year ago)
dubachuu qofaa osoo hin tanee hojitti jijjiramuu qabdaa jabadhu! 💪
riyaad safii safi (1 year ago)
oduu bichaa kijibduu
Mamitu 356 (1 year ago)
Nama dhugaa dubbatu kijibbaa hin jedhena kijjiban isin lamma magarasa nama bekkadha
Masra Masra (1 year ago)
woooow dhugadha wnin ta 'uu qabuudhaa
l Ethu (1 year ago)
wolahii ya nama dayispora jirtani dubii lammaa kana kessatii ufii ilalaa .woni dubatamu qabu dubatamera .gorsaa ilamani oromo gorfamu qabu goreseraa.wani gara fuluduratii godhu qabanu nuti himera .rakkoo kenafii nuti himera .furumataa kenasii nuti himera .furumata qofa mitii dawalee nuti himera .dubii hunda gababesee yokani akkaa nama hundafii galutii bekumusaa qabuti fayadame harka dina kessaa tahe kana dubachunii isaa wolahi ana na bochisee vedio kana bochanii dhagefadhee xumure .bekkaa kena atii nu jiradhu jecha ketiti nama hundu hin gamada jedhe ammana umanii kenya wolaluma qaba ani kara itti hime jete hin tahine asi irraa dhabatani hin hojatani jete yadu dandeta namani hin jiru kani jiru jawarii mohammedi qafa achini gara kani biri rakkata irraa sobanii gurachu qofa .kijibidufi odesitufi sobodu bichadha ati bekkaa oromoti amasii atu jeterata hanga ulenii si harka jirtuti jabadhu wara samuni gaborome kana kara itti akkekii lammaa kenya.garini nama ilalacha dadhaba qaba ati achi tete yo ummata oromotifi hojate tate hin soba umata oromoo soba jechu dandani kun ilalacha dadhaba akkana kana lalate umata oromoti hin jabatini namani oromofii hojatu maratu mootummaa sani jala bahu assabanii namani tokkoo tokkoo kuni wolalumadha bakuma hundatu hojatu dandu qaba...dhuma irrati werera hararge .balee.borana.irratti baname kana dhogu hin dandetaa isaa kana malifi calisite?? akka dafate furtu abdi qabana hiri bulii. ani kani baresee muhammed shubee kuwait irraa /5/2/2017/
Mamitu 356 (1 year ago)
dhugaa yoo dubbane Nama lammii isati quqamu lamma magarasa mee jecha afan isati bahu lala inni karraa itti agarasise jira
Amina Rosy (1 year ago)
Dhugaa jedhe kanhojjatetu bilisooma
l Ethu (1 year ago)
wolahii ya nama dayispora jirtani dubii lammaa kana kessatii ufii ilalaa .woni dubatamu qabu dubatamera .gorsaa ilamani oromo gorfamu qabu goreseraa.wani gara fuluduratii godhu qabanu nuti himera .rakkoo kenafii nuti himera .furumataa kenasii nuti himera .furumata qofa mitii dawalee nuti himera .dubii hunda gababesee yokani akkaa nama hundafii galutii bekumusaa qabuti fayadame harka dina kessaa tahe kana dubachunii isaa wolahi ana na bochisee vedio kana bochanii dhagefadhee xumure .bekkaa kena atii nu jiradhu jecha ketiti nama hundu hin gamada jedhe ammana umanii kenya wolaluma qaba ani kara itti hime jete hin tahine asi irraa dhabatani hin hojatani jete yadu dandeta namani hin jiru kani jiru jawarii mohammedi qafa achini gara kani biri rakkata irraa sobanii gurachu qofa .kijibidufi odesitufi sobodu bichadha ati bekkaa oromoti amasii atu jeterata hanga ulenii si harka jirtuti jabadhu wara samuni gaborome kana kara itti akkekii lammaa kenya.garini nama ilalacha dadhaba qaba ati achi tete yo ummata oromotifi hojate tate hin soba umata oromoo soba jechu dandani kun ilalacha dadhaba akkana kana lalate umata oromoti hin jabatini namani oromofii hojatu maratu mootummaa sani jala bahu assabanii namani tokkoo tokkoo kuni wolalumadha bakuma hundatu hojatu dandu qaba...dhuma irrati werera hararge .balee.borana.irratti baname kana dhogu hin dandetaa isaa kana malifi calisite?? akka dafate furtu abdi qabana hiri bulii. ani kani baresee muhammed shubee kuwait irraa /5/2/2017/
mottumaa lamma magarsaa darigagoo ormoo offitii hawwatuufii fiicilaa qabisoo oromoo laffisufii oromoo yadda ummani oromoo irratii morimii qabuu fakkatee dargagofii fii umataa oromoo ofitii hawwatuu barbadaa
Oroomiyaa Biyyaa Koo (1 year ago)
ani maal jedhaa sila namichii jedhee rifaadhee dhugaa rabbii yoo akka hasawuu kanan kutaanoon kaa ee kaan akkana barbaadi oromiyaan gaaruu gafaa fedhee homaa wayyanneen hasooytuu hasayaa waaniin isaa nama galuu
mulu moomo (1 year ago)
refe karti debitee motuma naanoono oromiyya dhuga dhabacha jirta refe keessa lammi keessa dubate jabbadhu
mulu moomo (1 year ago)
wowowow korome wan ilaman oromoo siirrti hudha gaffidhani
Lina Domiati (1 year ago)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝💞💞💞💔💔💔💞💞💞💔💔💞💞💔💞💞💝💝💝💝✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌💞💞💞💔💔
Mariah Ethiopia (4 months ago)
jabadhaa obbo lamaa👍👍👍👍👍👍👍💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Mariah Ethiopia (4 months ago)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Mariah Ethiopia (4 months ago)
👍👍👍👍✌✌✌✌❤❤❤❤💕❤❤❤❤
Faamii Mustafa (11 months ago)
nu gaha dubbiin gochaan arguu barbaanna
Faamii Mustafa (11 months ago)
akka dubbiitti dubaatamee tures dubbatamaa jiras garuu hojiitti yoom hiikkama???????

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.